Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA NA DZIEŃ KOBIET”

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa na Dzień Kobiet" PPHU BM Beata Miłosierna, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 21466/97/S, NIP: 7791390810, REGON: 631003613. 
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.milobea.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

 §2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja rozpoczyna się w terminie 5 - 8 marca 2021r.
 2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia.
 4. Przy składaniu zamówienia należy wybrać opcję dostawy "Paczkomat Inpost" lub "Kurier Inpost" w celu realizacji promocji "dostawa za 0zł"  -  klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący pokrywa koszt zwortu towaru.
 6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: www.milobea.pl/regulamin
 7. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 10. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3 REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@milobea.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa na Dzień Kobiet" jest publicznie dostępny na stronie: www.milobea.pl/regulaminy-promocji
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem httpwww.milobea.pl/regulaminy-promocji
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.milobea.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2021 r. i obowiązuje do odwołania.